Get Adobe Flash player

Statut

STATUT

Klubu Sportowego „Tytan” Żory

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 

Klub Sportowy „Tytan”, zwany dalej klubem lub KS „Tytan” jest stowarzyszeniem zrzeszającym członków, działającym na podstawie prawa polskiego.

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach” oraz własnym statutem.

 

§ 2

 

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Klub może prowadzić działalność także poza granicami RP.

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 3

 

Siedzibą władz KS „Tytan” jest miasto Żory.

 

§ 4

 

Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

§ 5

 

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej członków. W przypadku, gdy praca członków na rzecz Klubu uniemożliwia lub ogranicza pracę zawodową członka, może zostać zatrudniony przez Klub dla realizacji celów statutowych. Przewiduje się też możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

 

§ 6

 

Klub używa pieczęci, odznak i emblematów zgodnie z Obowiązującymi przepisami.

 

§ 7

 

Klub powołuje się na czas nieokreślony.

 

 

 

Rozdział 2

Cele i formy działania Klubu

 

§ 1

 

Celem Klubu jest:

 1. planowanie i organizowanie życia sportowego zawodników w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz o pomoc materialną sponsorów i darczyńców,
 2. angażowanie wszystkich zawodników do różnorodnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół i mieszkańców lokalnej społeczności, w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej,
 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 6. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego m. In. Zawodów krajowych i międzynarodowych rangi mistrzowskiej, pokazów i innych imprez sportowych,
 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.

 

§ 2

 

 1. Klub realizuje zadania statutowe we współdziałaniu z klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.
 2. Klub będzie prowadzić współpracę z krajowymi i zagranicznymi klubami sportowymi i instytucjami szkolącymi.
 3. Klub będzie dbać o integrację środowiska lokalnego poprzez organizowanie spotkań pogadanek oraz pokazów.
 4. Klub organizuje wyjazdy na zawody w kraju i zagranicą związane z promocją oraz uczestnictwem w zawodach oraz obozach sportowych.
 5. Klub realizuje zadania na rzecz:
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • działalności charytatywnej,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • osób niepełnosprawnych,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
  • integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

§ 3

 

Do realizacji celów statutowych Klub może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 4

 

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

Działalność gospodarczą klub może podjąć na mocy uchwały Walnego Zebrania.

Dochody z działalności przeznacza się na realizację celów statutowych Klubu.

 

 

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 1

 

Członkowie Klubu dzielą się na :

  • członków zwyczajnych,
  • członków wspierających,

 

§ 2

 

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.

 

§ 3

 

Członek zwyczajny

 

Członkiem zwyczajnym może być osoba, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Klubu:

  • każdy mieszkaniec Polski, który wyrażą wolę uczestnictwa i pracy dla realizacji celów Klubu,
  • cudzoziemiec, który zamieszkuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 4, pkt. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.,Dz. U. nr 20, poz.104)

  • cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Polski (przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.,Dz. U. nr 20, poz.104)

Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. Stanowisko zarządu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

 

Członek zwyczajny ma prawo:

  • wybierać i być wybieranym do władz Klubu
  • zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Klubu
  • uczestniczyć w projektach, zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub,
  • do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu; zakres korzystania z dóbr materialnych określa regulamin KS ‘Tytan”.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

  • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  • regularnego opłacania składek członkowskich,
  • aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Klubu.

 

Członek wspierający

 

 1. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Klubu, która chce wspomagać jego działalność statutową,
 2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Klubu na podstawie podpisanej deklaracji,
 3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Klubu, zgłaszać do władz Klubu wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Klub zadań,
 4. członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

 

Ustanie członkostwa

 

 1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
 2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
  • dobrowolnego wystąpienia z Klubu – po pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
  • automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłata składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki zbierane są rocznie,
  • śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym
 1. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  • działania na szkodę Klubu,
  • naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  • notorycznego nie brania udziału w pracach Klubu,
  • popełnienia czynu hańbiącego,
 1. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

 

 

Rozdział 4

Władze Klubu

 

§ 1

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Klubu, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Klubu, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna

 

§ 2

 

Kadencja władz Klubu trwa 4.

 

 

§ 3

 

W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, przysługuje tym organom prawo kooptacji.

Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 4

 

Walne Zebranie Członków Klubu

 1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Walne Zebranie Członków mogą być :
  • zwyczajne,
  • nadzwyczajne,

O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z

proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie co

najmniej 7 dni przed terminem obrad.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane minimum raz na rok przez Zarząd

Klubu,

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane minimum raz na rok przez Zarząd:
  • z inicjatywy Zarządu,
  • na wniosek komisji rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków

Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia

wniosku.

 1. Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac

Zarządu.

5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad ½ ogólnej liczby członków.

W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos Zarządu.

6. Wybory do władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ponad ½ ogólnej liczby członków.

7. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

8. Walne Zebranie Członków:

  • ustala kierunki działania i program działania Klubu,
  • rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji rewizyjnej,
  • decyduje w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  • wybiera i odwołuje Prezesa, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
  • uchwala zmiany statutu Klubu,
  • zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Klubu oraz o przeznaczeniu jego majątku,
  • rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
  • uchwala budżet,
  • rozpatruje wnioski i postulaty zgłoszone przez członków Klubu lub jego władze.

 

§ 5

 

Zarząd Klubu

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd składa się z 7-9 osób, w tym prezesa, 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad ½ ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.
 3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
 4. Zarząd Klubu zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 5. Zarząd Klubu zobowiązany jest do:
  • realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami walnego zebrania,
  • uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
  • przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
  • zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,
  • uchwalania wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu,
  • ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Klubu
 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Klubu, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub osoby przez niego upoważnionej.
 2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

 

 

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu i składa się z 3 osób.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani nie mogą to być osoby będące z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Na członka Komisji Rewizyjnej nie można także powoływać osoby, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Członkowie Komisji mają prawo:
  • uczestniczyć w zebraniach zarządu z głosem doradczym,
  • wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

 

 

 1. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
  • kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu,
  • przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Klubu,
  • Składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
  • Składania wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

Rozdział 5

Majątek i gospodarka finansowa.

 

§ 1

 

Majątek Klubu składa się z :

  • składek członkowskich członków zwyczajnych,
  • dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
  • wpływów z działalności statutowej,
 1. Wysokość składek ustalana jest przez Zarząd.
 2. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Klubu upoważniony jest Zarząd. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów majątkowych Klubu wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub osoby przez niego upoważnionej.

 

§ 2

 

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

 

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe.

 

§ 1

 

 1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

 

§ 2

 

Uchwalając rozwiązanie Klubu, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundację i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.